MR (Medezeggenschapsraad)

De Medezeggenschapsraad (MR) vergadert een aantal maal per jaar en is voor ons een belangrijke gesprekspartner. In deze vergaderingen komen zaken als huisvesting, leerplannen, personele bezetting en leeropbrengsten aan de orde. Zo denkt de MR mee met het beleid en de besluitvorming binnen de school. De MR heeft bij een aantal onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht.
Leden MR 2023-2024

De MR van de Willemsschool bestaat uit:


Ouders:

Linda Steenks (Voorzitter)

Elvira Meeuws

 

 

Leerkrachten:
Janna Vermeulen

Eva Valentijn

 

 

De MR op de Willemsschool

 

Wat doet de MR op de basischool ?

Bevorderen openheid. De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms).

 

Wat zijn de taken van een MR?

De MR heeft vijf rechten: het recht op overleg, het initiatiefrecht, het informatierecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht. Deze rechten zijn verankerd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en zijn in principe voor elke school hetzelfde.

 

Waarom in de MR van school?

Elke school moet een MR instellen. In de medezeggenschapraad (MR) kunnen leerkrachten en ouders meedenken over het beleid van de school (denk bijvoorbeeld aan de verkeersveiligheid of pesten). Over sommige onderwerpen beslist de MR zelfs mee (zoals onderwijstijd/vakantierooster of ouderbijdrage).

In de MR zijn 2 leerkrachten van ons team lid. Eva Valentijn en Janna Vermeulen. Zij vormen de teamgeleding. 2 ouders zijn lid en zij vormen de oudergeleding. Linda Speelman en Elvira Meeuws

 

 

Wat bespreek je in de MR?

We bespreken onderwerpen die leven.
Wellicht dat er onder de achterban (personeel, ouders) zaken spelen op gebied van schooltijden, contact met ouders vanuit de school of het personeelsbeleid. 

 

De oudergeleding van de MR is spreekbuis van de ouders van de Willemsschool.

De vergaderingen zijn 6x per jaar ingepland.

Nieuwsgierig? De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aansluiten als toehoorder dan bent u welkom.

Aanmelden kan bij de team- of oudergeleding van de school.

In de nieuwsbrieven kunt u de datum van de komende MR-vergadering terugvinden.

 

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Als ouder bent u van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Wij stellen het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt

via: mr@willemsschool.nlDan kunnen we rekening houden met uw komst. 

 

Inbrengen

U kunt als ouder ook onderwerpen aandragen, waarvan u vindt dat die besproken moeten worden in het belang van de kinderen, ouders of school. U kunt altijd een van de MR-leden aanspreken, of uw vragen of opmerkingen kwijt via e-mail: mr@willemsschool.nl.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenshaps Raad (GMR)

Binnen West Openbaar Onderwijs is de medezeggenschapsraad ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraakd (GMR). In de GMR worden zaken besproken die alle scholen binnen ons bestuur betreffen.